Integritetspolicy


JURIDISK INFORMATION OCH ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

1. Juridisk information

1. Webbplatsens utgivare

Du är för tillfället ansluten till bolaget NOBLESSA S.A.S. hemsida som är tillgänglig på webbadress http://www.noblessa.fr.
Denna webbplats publiceras av bolaget NOBLESSA S.A.S med ett kapital på 200 000 euro, registrerat i Handels- och bolagsregistret i Bobigny med nummer 824 039 408 och SIRET-nummer 824 039 408 00011. Huvudkontor: Roissy Pôle le Dôme, Aéroport CDG 5 rue de la Haye, 93290 Tremblay en France, boite postale CS 10992 95733 ROISSY CDG Cedex. Hädanefter ”Utgivaren”.

2. Publiceringschef och redaktionell chef

Publiceringschef: Stefan ALBRINK (generaldirektör)
Redaktionell chef: Karen VANCLEEMPUT

3. Hosting och underhåll av hemsidan

Hosting och underhåll av hemsidan sköts av bolaget Smile Hosting – SAS med ett kapital på 814 314 88 euro, registrerat i Handels- och bolagsregistret i Nanterre med nummer 378 615 363 -BP 50779 – 20 rue des Jardins 92600 Asnières-sur-Seine. Tfn. +33 1 41 40 11 00.

2. Anslag

Hemsidans nuvarande version har utformats och utvecklats av Smile.

3. Allmänna användarvillkor

1. Inledning

De nuvarande allmänna användarvillkoren är avsedda att definiera villkoren för åtkomst och användning av webbsidor, mobila applikationer och de olika tjänster som erbjuds där (hädanefter ”sidan”) som publiceras av NOBLESSA och dess medlemmar (hädanefter ”vi”). De nuvarande allmänna användarvillkoren kompletteras – i förekommande fall – av särskilda avtalsvillkor som bland annat tillämpas på försäljning av produkter eller betaltjänster. Åtkomst och användning av sidan är föremål för överenstämmelse med de nuvarande allmänna användarvillkoren genom att varje användare, som helt eller delvis surfar på sidan, helt åtar sig att respektera dem så länge den använder sidan. Vid oenighet med de nuvarande allmänna användarvillkoren skall användaren omedelbart lämna sidan.

2. Sidåtkomst

Användaren får fri och kostnadsfri åtkomst till sidan utan registrering eller genom att skapa ett tidigare konto. Kostnaderna för åtkomst och användning av telekommunikationsnätet får emellertid användaren stå för. Vissa sidor på sidan innehåller PDF-dokument. För att läsa dessa dokument behöver du programvaran Acrobat Reader. Användaren bekräftar att den har nödvändiga kunskaper och medel för att komma åt och använda sidan; den bekräftar i synnerhet ha kontrollerat att datorutrustningen, som används för att ansluta sig till sidan (dator, smartphone …), inte innehåller några virus och fungerar perfekt. Sidan är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, förutom vid oförutsägbara händelser eller annan incident utanför vår kontroll, som tekniska fel. Vid underhållsarbete kan vi dessutom avbryta åtkomsten till sidan genom att försöka varna användarna i förväg. Vi kan inte garantera att sidans funktion blir oavbruten och felfri. Vi har endast en skyldighet gällande tjänstens funktion och kontinuitet och har inga skyldigheter att uppnå resultat avseende sidans åtkomst, inte heller något som helst ansvar för avbrott eller konsekvenser som kan härröra från dessa. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning upphäva, avbryta eller begränsa åtkomst till hela eller delar av sidan, inklusive uppdateringar. Användaren informeras om att vi när som helst och utan förvarning kan säga upp eller ändra de erbjudna tjänsternas egenskaper på sidan utan att användaren kan invända mot oss och/eller kan göra anspråk på någon som helst ersättning från oss. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador, oavsett orsak, som uppstår på grund av användning av sidan.

Vi nekar dessutom allt ansvar:

– För varje avbrott i tjänsten, ofrivilligt eller som kan hänföras till en händelse utanför vår kontroll;
– För förekomst av fel eller tekniska inkompatibiliteter med användarens utrustning;
– För alla skador som uppstår på grund av ett bedrägligt intrång från en tredje part som medför en ändring av den information som ställts till förfogande;
– För alla eventuella skador som kan orsakas av användarens utrustning efter åtkomst till sidan och dess tjänster, samt efter användning eller nedladdning av en av dessa delar.

3. Immateriella rättigheter

Sidans innehåll, dess allmänna struktur, presentation samt texter, fotografier, animerade eller icke-animerade bilder, logotyper, grafik och/eller andra element som omfattas av immateriella rättigheter som vi är innehavare av. All representation, imitation eller återanvändning av sidan, helt eller delvis, på något som helst sätt, för vilket som helst ändamål, utan vårt tidigare uttryckliga och skriftliga medgivande skulle utgöra ett kontraktsbrott och i synnerhet överträdelse som kan straffas enligt fransk lag och internationella fördrag om skydd av immateriell äganderätt och/eller bedräglig datautvinning i artikel 323-3 i strafflagen. För all information eller begäran, oavsett medium, om att reproducera eller använda sidans innehåll (text, fotografi, bild, illustration …) skall användaren skicka en förfrågan i förväg via formuläret under rubriken ”Kontakt” och ange ”Begäran om tillstånd att reproducera” och invänta ett positivt svar för att utföra sin begäran. Spridning av information eller delar av sidan för privat och icke-kommersiellt ändamål är dock tillåtet under förutsättning att informationen eller elementen inte ändras och att spridningen förblir punktlig.

4. Logotyper och varumärken

Namnet och logotyperna som återges på sidan och i synnerhet ”NOBLESSA” är registrerade namn och varumärken som skyddas av nationella och internationella lagar. Sidan innehåller även ett antal varumärken som tillhör tredje part (till exempel våra leverantörers). Dessa skyddas också av nationella och internationella lagar.

4. Publicerad information på sidan

1. Allmän presentation

Sidan kan erbjuda följande innehåll och tjänster (kommer sannolikt att utvecklas):
En katalog med de produkter vi säljer;
En presentation med nyheter och trender;
En bokningstjänst online;
En karta med försäljningsställen under varumärket i Frankrike

2. Ansvar

Informationen som tillhandahålls på sidan används för att upplysa och vi kan inte garantera dess exakthet, precision, fullständighet och nyhetsvärde. Vi gör allt för att säkerställa noggrannhet och uppdatering av all information som tillhandahålls på sidan. Men trots denna ansvarsfullhet och noggrannhet gällande vår insamling och uppdatering av information kan vi inte garantera att den är komplett, preciserad, exakt, fullständig och felfri. Användaren får gärna kontrollera all information som publiceras på sidan och meddela oss om eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter via formuläret under rubriken ”Kontakt” på sidan. Vi förbehåller oss dessutom rätten att när som helt och utan förvarning korrigera eller ändra innehållet på sidan. Foton, bilder och produktbeskrivningar som publiceras på sidan är inte avtalsenliga.

För att alltid förbättra kvaliteten på produktionen förbehåller sig tillverkare, av både köksmöbler och hushållsmaskiner, rätten att ändra köksmodellernas och hushållsmaskinernas egenskaper på sidan. Vi tar inget som helst ansvar för den information som finns på sidan och hur informationen kan användas som har erhållits på sidan eller genom svar på en fråga som har ställts genom denna sida. Under inga omständigheter ansvarar vi för eventuella skador av något slag, direkta eller indirekta, som härrör från användning av eller i samband med denna sida.

3. Användarens skyldigheter

Användaren får gärna kontrollera all information som publiceras på sidan och meddela oss om eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter via formuläret under rubriken ”Kontakt” på sidan.
Användaren samtycker till att använda sidan och de tjänster som erbjuds i enlighet med de nuvarande allmänna användarvillkoren, i synnerhet genom att avstå all illvillig och/eller skadlig användning av sidan, genom att låta bli massutskick av förfrågningar eller meddelanden via rubriken ”Kontakt”, vilket kan leda till att sidans funktion blockeras, blir långsam eller störs.

5. Pris

Från och med publiceringsdatumet är priserna inklusive skatter på denna sida endast vägledande, förutom typografiskt fel, och maximala försäljningspriser rekommenderas.
I enlighet med lagbestämmelserna ansvarar varje ansluten butik under varumärket ”NOBLESSA” för att fritt fastställa försäljningspriserna. Priserna på sidan kan ändras av den anslutna butiken när som helst och utan förvarning.

6. Skydd av personuppgifter

För att säkerställa våra användares integritet åtar vi oss att samla in och bearbeta personuppgifter, som görs inom ramen för denna sida, i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser av personuppgifter i synnerhet enligt den franska dataskyddslagen nr. 78-17 och den allmänna dataskyddsförordningen nr. 2016/679 ”GDPR” (Hädanefter gemensamt kallat ”förordningarna”).
De personuppgifter som samlas in inom ramen för åtkomst och användning av sidan är föremål för en datoriserad bearbetning, vilket vi ansvarar för som utgivare för sidan för att hantera onlinetjänster, kommersiell prospektering, målinriktade annonser och förbättring av tjänster, bland annat genom att studera din surfning på sidan och statistik.

Bearbetningen baseras endast på ditt medgivande som du kan ta tillbaka när som helst. Det är endast datamottagare, våra interna tjänster och/eller anslutna företag samt de tjänsteleverantörer som är behöriga att bearbeta dina uppgifter, som ansvarar för de åtgärder som krävs för att uppnå de ovannämnda målen. Vi förbinder oss att aldrig sprida dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Uppgifterna förvaras under affärsavtalets varaktighet och sedan under en period på 3 år räknat från den sista kontakten mellan dig och oss. I enlighet med förordningarna har du rätt att få tillgång till, korrigera, ta bort och om det finns en legitim anledning att motsätta dig bearbetningen av dina personuppgifter samt rätt till begränsning och portabilitet av dina uppgifter enligt villkoren i förordningen. Du har också rätt att definiera riktlinjer över vad som ska ske med dina uppgifter efter din bortgång samt lämna in en reklamation till den franska dataskyddsmyndigheten CNIL. Du kan utöva dina rättigheter via post. Eventuell begäran om att utöva dina rättigheter skall åtföljas av ett identitetsbevis och skickas till adressen som anges i vår juridiska information.

7. Externa länkar

För din information kommer vi sannolikt att referera på sidan genom utgående hypertextlänkar, andra resurser på internet.
Vi ansvarar inte för dessa hypertextlänkar. Webbsidor som är direkt eller indirekt kopplade till sidan via sådana hypertextlänkar är i själva verket bortom vår kontroll.
Vi tar därför inget ansvar för den publicerade informationen på dessa webbsidor och de angivna hypertextlänkarna innebär ingen garanti för innehållet på dessa webbsidor.
Vi åtar oss att ta bort hypertextlänken så snart som möjligt vid oenighet eller på enkel begäran från operatören till en refererad webbsida. Dessa förfrågningar måste skickas via det formulär som finns under rubriken ”Kontakt” genom att ange ”begäran om återkallande av en hypertextlänk”.

När det gäller inkommande hypertextlänkar kan vi tillåta upprättandet av en länk som markerar sidan, med förbehåll för att stämningen på sidan respekteras, vilket utesluter webbsidor som sprider information och/eller innehåll som är olagligt och/eller särskilt kontroversiellt, politiskt, religiöst, pornografiskt eller främlingsfientligt, eller som i allmänhet kan påverka internetanvändarna negativt. Användare som lägger till sådana länkar på sidan förbinder sig att begära den senare om tillstånd genom att kontakta den via formuläret som finns under rubriken ”Kontakt”. Vi tar inget som helst ansvar för informationen på de webbsidor som kan kopplas till oss genom en hypertextlänk eller på annat sätt.

8. Säkerhet

Vi åtar oss att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att bevara informationssäkerheten och i synnerhet för att förhindra att den förvrängs, skadas eller vidarebefordras till obehöriga personer. Vi kan dock inte garantera att servrarna som hostar sidan är virusfria och att filerna som finns tillgängliga för nedladdning på denna sida eller någon annan tredje parts webbsida är fria från virus eller driftstörningar. För övrigt förklarar användaren att den är fullt medveten om att data som cirkulerar på det här nätverket inte är skyddat mot någon form av intrång inklusive hackning, på grund av internets egenskaper och begränsningar, och att det därför är omöjligt att garantera total säkerhet av uppgifter som har överförts till nätverket.
Vi påminner bestämt att internet inte är ett säkert nätverk. Under dessa omständigheter är det användarens ansvar att med alla nödvändiga medel behålla sekretessen för den information som överförs via internet. Vi rekommenderar användare att hantera sin personliga information med stor försiktighet, samt att vidta nödvändiga och lämpliga åtgärder för att skydda sina uppgifter, programvara och utrustning, bland annat mot intrång från tredje part och eventuella virus som cirkulerar på internet.
Varken vi eller någon av våra underleverantörer kan under några som helst omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår vid åtkomst eller användning av sidan.

9. Användning av ”cookies” och statistiska verktyg

1. Våra cookies

Vi använder ”cookies” för att optimera din användning av sidan.
En cookie är en liten textfil som inte identifierar användaren utan registrerar information om en dators navigering på en webbsida. De cookies vi använder innehåller inga personuppgifter utan endast ett anonymt identifikationsnummer och information om den berörda datorns navigering på sidan (de uppsökta sidorna och datum och tid för uppsökandet, etc.). Det handlar främst om sessionscookies för autentisering och anslutning till en användares sida samt lagring av navigeringsobjekt under en session. Dessa cookies är väsentliga för användarens navigering och åtkomst till sidan. De kan tas bort eller blockeras. I detta fall fungerar inte vissa funktioner som förväntat på sidan. Andra cookies möjliggör att registrera användarens preferenser, de valda inställningarna samt de tidigare uppsökta sidorna som också installeras under navigeringen på sidan. Aktiveringen av dessa cookies är inte absolut nödvändig för sidans funktion, men de förbättrar navigationsresultatet. Dessa ”cookies” används huvudsakligen för att förbättra användarens individanpassade tjänst. Den erhållna datan är på så sätt avsedd att underlätta den efterföljande navigeringen på sidan.

2. Statistik och publikmätning

För att anpassa sidan, dess innehåll och användarnas förväntade tjänster använder vi publikmätartjänsten ”Google Analytics”. De cookies som används i den här tjänsten gör det möjligt att analysera användarnas beteende och i synnerhet antalet besök, antalet uppsökta sidor samt användarnas aktivitet på sidan och deras återkomstfrekvens. Data som genereras av cookies gällande användningen av sidan (inklusive IP-adressen) kommer att överföras och lagras av Google på servrar som kan vara belägna i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av sidan, sammanställa rapporter över aktiviteter på sidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på sidan och användning av internet. Google kan även överföra denna data till tredje part om det krävs enligt lag eller om en tredje part behandlar datan för Googles räkning, i synnerhet redaktören för denna sida. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Användaren kan motsätta sig användningen av Google Analytics genom att klicka på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

3. Tredjepartscookies

När du får åtkomst till sidan kan en eller flera tredjepartscookies placeras på din dator. Dessa tredjepartscookies är avsedda att identifiera dina intresseområden genom produkterna som uppsöks eller köps på sidan och samla in navigationsdata för att individanpassa reklamerbjudandet som skickas till dig utanför sidan. Det är till exempel fallet när du delar innehåll på sociala nätverk (t.ex. Facebook genom integrering av ”delningsknappar” från dessa sociala nätverk. Det kan leda till att dessa sociala nätverk använder cookies. Vi informerar dig om att vi inte har tillgång till och inte har någon kontroll över tredjepartscookies. Vi informerar dig om att du kan vägra tredjepartscookies.

Slutligen informerar vi dig allmänt om att du när som helst kan dra tillbaka ditt medgivande till att cookies används av sidan eller tredje part, antingen för alla cookies eller för vissa kategorier av ändamål. Internetanvändare kan till exempel enkelt dra tillbaka ett medgivande på följande sätt:

– för Mozilla Firefox: ta bort och hantera cookies

1. Högst upp i Firefox-fönstret klickar du på Firefox-knappen.
2. Välj Privat läge.
3. Inställning av bevarande regler: använd anpassade inställningar för historiken.
4. Ta bort Acceptera cookies.

– för Microsoft Internet Explorer: ta bort och hantera cookies

1. Gå till Verktyg > Internet-alternativ.
2. Klicka på fliken Sekretess.
3. Klicka på den avancerade knappen, markera rutan ”Ignorera den automatiska hanteringen av cookies”.

– för Chrome: ta bort och hantera cookies

1. Klicka på menyikonen Chrome-meny.
2. Välj Inställningar.
3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
4. I avsnittet ”Sekretess” klicka på Innehållsinställningar.
5. välj din inställning i avsnittet ”Cookies”.

När det gäller tredjepartscookies kan du även avaktivera dem på de utgivande företagens webbsidor.
Det är dessutom möjligt att avanmäla (i) sig från alla annonsnätverk genom att klicka på följande länk: http://www.youronlinechoices.com/fr/foire-aux-questions/ och (ii) reklam. Medgivandet som samlas in från internet-användare av NOBLESSA för användning av cookies har en giltighetstid på tretton (13) månader från deponeringen av cookies och kan förlängas genom att användaren anger ett nytt medgivande.

10. Tillämplig lag

De nuvarande allmänna användarvillkoren är föremål för fransk lag och det är de franska domstolarna som har fullständig behörighet.
I händelse av tvist som härrör från tolkningen eller genomförande av de nuvarande allmänna villkoren när användaren avtalar som köpman, tillskrivs Bobignys domstolar den behöriga kompetensen, och detta oberoende av flertalet svaranden eller ansökan om att delta i rättegång som intervenient och även för interimistiska förfaranden. Denna bestämmelse gäller inte i händelse av tvist med en icke köpman, för vilken de rättsliga kompetensreglerna gäller.

I händelse av tvist skall du, före eventuella rättsliga åtgärder, kontakta din butiksförsäljare.

11. Ändring av de allmänna användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning ändra de nuvarande allmänna användarvillkoren. I detta fall kommer den nya versionen av de allmänna användarvillkoren att omedelbart publiceras på sidan och all navigering på denna, från publiceringen av den nya versionen av de allmänna användarvillkoren, kommer att bli fullständigt föremål för dessa.

 

gdpr-image
För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.
Läs mer